วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทบทวนเรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=Rd0RQ-t97eo (ระบบประสาท)

ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=yL0fqRiuJHI (ระบบประสาท)

ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=SDKzVshxmbg (ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=V0jXv0oJuDw (ระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 5 http://www.youtube.com/watch?v=YVspo5du1tE (ระบบต่อมไร้ท่อ)

ตอนที่ 6 http://www.youtube.com/watch?v=XDmB3SjpjKI (ระบบต่อมไร้ท่อ)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบต่อมไร้ท่อ(ฮอร์โมน)

ชนิดและตำแหน่งของต่อมไร้ท่อ
http://www.youtube.com/watch?v=hEnCaKYWxxk


รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
http://www.youtube.com/watch?v=xRcQItSlehI


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต(locomotion)

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=cSBshj3m_Pg


การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
http://www.youtube.com/watch?v=-mBroK7kYiY


การเคลื่อนที่ของคน (ตอนที่ 1)
http://www.youtube.com/watch?v=ONsP4Mldo28


การเคลื่อนที่ของคน (ตอนที่ 2)
http://www.youtube.com/watch?v=kbL5UVTYDJI